top of page

PRIVACY POLICY

PRIVACYVERKLARING INZAKE ONLINECONTENT VOOR HAARDEN DE LA MEILLEURE KLANTEN (BELGIË)

Haarden de la Meilleure doet er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren. Deze privacyverklaring legt u uit hoe Haarden de la Meilleure uw persoonsgegevens verwerkt wanneer u websites en apps van Haarden de la Meilleure die verwijzen naar deze privacyverklaring (samen ‘Haarden de la Meilleure onlinecontent’) bezoekt, downloadt of wanneer u contact opneemt met Haarden de la Meilleure in dit verband. Ook uw gegevensbeschermingsrechten, waaronder het recht van verzet tegen een deel van de verwerking door Haarden de la Meilleure, worden erin beschreven. In het hoofdstuk ‘Uw keuzes en rechten’ vindt u meer informatie over uw rechten en over de manier waarop u ze kunt uitoefenen.

We kunnen u ook bijkomende informatie geven bij het verzamelen van persoonsgegevens. Dat doen we wanneer het naar onze mening zou kunnen helpen om relevante en tijdige informatie te verstrekken.

Welke persoonsgegevens verzamelen we

We verwerken de volgende types persoonsgegevens:

We verzamelen, gebruiken en bewaren uw persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden.

Het beschermen van onze legitieme zakelijke belangen en wettelijke rechten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het gebruik in verband met naleving, doelstellingen op het vlak van regelgeving, audit, rechtsvorderingen (inclusief de bekendmaking van dergelijke informatie in het kader van een juridische procedure of rechtszaak) en andere vereisten op het vlak van ethiek en nalevingsrapportage.

Haarden de la Meilleure zal ook persoonsgegevens omzetten in anonieme gegevens en die gebruiken (doorgaans op basis van geaggregeerde statistische gegevens) voor onderzoek en analyse op het vlak van de verbetering van de Haarden de la Meilleure onlinecontent, om trends te analyseren en producten op maat te maken. Geaggregeerde persoonlijke informatie identificeert u of andere gebruikers van de Haarden de la Meilleure onlinecontent niet persoonlijk.

Hoe we uw persoonsgegevens delen

Uw persoonsgegevens worden gedeeld met bedrijven die op grond van een contract diensten verlenen aan de Haarden de la Meilleure bedrijvengroep, zoals de ondernemingen hieronder:

Gelet op bovengenoemde doeleinden zullen we uw persoonsgegevens doorsturen naar organisaties buiten de EER. Hierbij kunnen we gebruikmaken van standaard contractuele gegevensbeschermingsclausules, die door de Europese Commissie werden goedgekeurd. We kunnen uw gegevens ook doorgeven naar organisaties in de VS die deelnemen aan het EU-VS-privacyschild of die beschikken over bedrijfsregels ter bescherming van uw gegevens, die door de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten zijn goedgekeurd. Voor meer informatie, bijvoorbeeld voor een kopie van de documenten die we gebruiken om uw informatie te beschermen, kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u hierna onder ‘Neem contact met ons op’.

Google Analytics

Wanneer u uw toestemming geeft voor het gebruik van Google Analytics voor de optimalisering van de performance van uw Haarden de la Meilleure app, kan Google uw gegevens opslaan of verwerken in de VS of in een ander land waar Google of zijn subprocessors over faciliteiten beschikken. Wanneer dit het geval is, zullen we alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om te verzekeren dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met deze privacyverklaring worden behandeld.

Apps van derden

Wanneer u een app van derden downloadt van de Haarden de la Meilleure onlinecontent, zullen uw persoonsgegevens rechtstreeks worden doorgegeven aan de aanbieder van die app van derden als een afzonderlijke data controller. Haarden de la Meilleure is niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door dergelijke app-aanbieders. Daarom raden wij u aan om na te lezen en te begrijpen hoe uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt door app-aanbieders voordat u hun apps downloadt.

Gegevensoverdracht naar andere organisaties

Gegevensoverdracht naar derden wanneer we verplicht zijn om uw persoonsgegevens bekend te maken om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer we menen dat dit noodzakelijk is voor de bescherming van de rechten, de bezittingen of de veiligheid van Haarden de la Meilleure, van onze klanten of van anderen.

Gegevensoverdracht naar overheidsinstanties en/of wetshandhavers als dat wettelijk verplicht is of als dat vereist is voor de bescherming van onze legitieme belangen in overeenstemming met de toepasselijke wetten.

Gegevensoverdracht naar potentiële of werkelijke kopers in het geval dat Honda, of een ander lid van de Haarden de la Meilleure Group, een van zijn ondernemingen of activa, waaronder persoonsgegevens, verkoopt.

Uw keuzes en rechten

U heeft het recht om Haarden de la Meilleure om een kopie van uw persoonsgegevens te vragen; om die te verbeteren of te verwijderen of om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken; en om de persoonsgegevens die u verstrekt, in een gestructureerd machineleesbaar formaat te krijgen.

In bepaalde omstandigheden kunt u zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (met name wanneer we de gegevens niet hoeven te verwerken om te voldoen aan een contractuele of andere wettelijke verplichting).

Wanneer we om uw toestemming hebben gevraagd, kunt u die op elk ogenblik intrekken. Als u vraagt om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens door Haarden de la Meilleure in te trekken, zal dit geen invloed hebben op de verwerking die op dat ogenblik reeds heeft plaatsgevonden.

Deze rechten kunnen worden beperkt, bijvoorbeeld als het inwilligen van uw verzoek persoonsgegevens over een andere persoon zou onthullen, of als u ons vraagt om de verwijdering van informatie die wij moeten bijhouden omdat de wet dat van ons verlangt of omdat we daar dwingende legitieme belangen bij hebben.

Uw keuzes en rechten op het vlak van direct marketing

Haarden de la Meilleure zal u de mogelijkheid geven om te kiezen voor opt-in (toestemming) om uw contactgegevens te laten gebruiken voor marketingdoeleinden op het ogenblik dat we u vragen om uw gegevens in te vullen.

Als u niet wenst dat wij u directmarketingmateriaal sturen, of dat we uw persoonsgegevens gebruiken voor profilering in verband met direct marketing of dat we uw gegevens doorgeven aan derden voor marketingdoeleinden, kunt u te allen tijde vragen om dit niet te doen, door:

te antwoorden op een e-mail voor marketingdoeleinden met ‘uitschrijven’ in de onderwerpregel;

de privacyinstellingen in een app te wijzigen (indien van toepassing op de app); contact met ons op te nemen op het adres vermeld in ‘neem contact met ons op’ of door te schrijven naar Haarden de la Meilleure – Koning Albertlaan 6 – 9990 Maldegem.

Uw recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. De toezichthoudende autoriteit kan gevestigd zijn in de plaats waar u woont, of waar u werkt, of waar er een inbreuk op de gegevensbeschermingsverplichtingen heeft plaatsgevonden.

Gegevensbewaring

We zullen uw persoonsgegevens slechts zolang bewaren als nodig voor het legitieme belang van Haarden de la Meilleure in overeenstemming met de toepasselijke wetten, of om op uw verzoek een dienst te leveren, of om een wettelijke vereiste na te leven. De bewaartermijn van persoonsgegevens zal in geen geval langer zijn dan vijf jaar na het tijdstip waarop de gegevens voor het eerst door ons werden ingewonnen. Op het einde van de bewaartermijn zullen we de nodige stappen ondernemen om uw persoonsgegevens te vernietigen of om ze te bewaren in een vorm die u niet langer identificeert.

Valse e-mails in naam van Haarden de la Meilleure

Haarden de la Meilleure is zich bewust van valse e-mails, beter bekend als ‘phishing’. Dergelijke e-mails kunnen aankondigingen bevatten zoals personeelsadvertenties, jobaanbiedingen en meldingen van wedstrijdprijzen. Deze e-mails gebruiken Haarden de la Meilleure’s naam om zich voor te doen als authentiek en zijn enkel bedoeld om persoonlijke informatie over klanten te verkrijgen (bv. creditcardnummers of wachtwoorden). Haarden de la Meilleure heeft niets te maken met deze e-mails en Haarden de la Meilleure maakt geen gebruik van dergelijke methodes voor personeelsadvertenties of om te communiceren met wedstrijdwinnaars.

Helaas zijn deze valse e-mails een groeiende vorm van internetfraude. Deze praktijk wordt uitgevoerd hetzij door rechtstreeks een nagemaakte e-mail naar slachtoffers te sturen, hetzij door hen naar een website te leiden waar persoonlijke gegevens worden gevraagd.

Valse jobaanbiedingen zijn doorgaans gericht op personen in het buitenland, aangezien de fraudeplegers hen vragen om geld naar hen op te sturen voor Belgische visa. Haarden de la Meilleure vraagt nooit om betalingsgegevens in verband met sollicitaties of communicatie in dat verband. Neem bij twijfel over de geldigheid van een werkaanbod contact op met Haarden de la Meilleure – Koning Albertlaan 6 – 9990 Maldegem

Recente e-mailberichten over wedstrijdprijzen kwamen zogezegd van Haarden de la Meilleure. Haarden de la Meilleure vraagt nooit om betalingsgegevens in verband met prijswinnaars of communicatie in dat verband.

Haarden de la Meilleure raadt u aan zeer voorzichtig te zijn als u een e-mail krijgt in naam van Haarden de la Meilleure waarin om persoonlijke of financiële informatie wordt gevraagd en als u twijfelt aan de authenticiteit.

Links naar websites van derden

Van tijd tot tijd kan onze website links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en ondernemingen uit de Haarden de la Meilleure Group. Haarden de la Meilleure is niet verantwoordelijk voor de content van websites die met zijn website zijn gelinkt. Wanneer u een website van derden bezoekt, is het uw verantwoordelijkheid om het privacybeleid en de juridische voorwaarden die van toepassing zijn op die website, door te nemen.

Updates van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan periodiek worden bijgewerkt. We zullen de datum bovenaan deze privacyverklaring dienovereenkomstig aanpassen en sporen u aan om de Haarden de la Meilleure onlinecontent na te kijken op wijzigingen aan deze privacyverklaring. In sommige gevallen zullen we u ook actief wijzen op specifieke gegevensverwerkingsactiviteiten of belangrijke wijzigingen aan deze privacyverklaring, zoals vereist door de toepasselijke wetten.

Neem contact met ons op

De Haarden de la Meilleure onlinecontent wordt gecontroleerd door Adds2marketing, Brussel, België, de data controller voor persoonsgegevens die worden verzameld via de Haarden de la Meilleure onlinecontent.

Indien u nog vragen heeft over deze privacyverklaring, mag u zeker contact met ons opnemen op info@delameilleure.be. Er kan met onze data protection officer ook contact worden opgenomen op hetzelfde emailadres.

 • Contactgegevens: zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere vergelijkbare informatie. Technische gegevens over uw bezoek aan de onlinecontent van Haarden de la Meilleure: zoals uw IP-adres en besturingssysteem, browsertype (voor bezoeken aan onze website), nadere informatie over het apparaat dat u gebruikt (bv. serienummer van uw apparaat, uniek identificatienummer, MAC-adres) en technische en event-based gegevens in verband met uw gebruik van uw apparaat (bv. internet- en bluetoothkoppeling en verbindingsgegevens en duur van de sessie).

 • Informatie om een gebruikersprofiel aan te maken: zoals uw gebruikersnaam, wachtwoord of PIN.

 • Informatie over uw voertuig: zoals uw voertuigidentificatienummer (VIN) en de aankoopdatum.

 • Productinformatie: zoals uw product-ID en de datum en de plaats van de aankoop.

 • Financiële informatie: zoals uw bankrekeningnummer en betalingsgegevens.

 • Alle overige informatie die u ons geeft: zoals handtekeningen, foto’s, meningen, uw locatie en alle overige informatie die u ons meedeelt.

 • Wanneer dat nodig is op grond van de onderstaande rechtmatige belangen van Honda, indien uw gegevensbeschermingsrechten niet prevaleren op onze belangen.

 • om u de Haarden de la Meilleure onlinecontent en verwante diensten te verstrekken;

 • om hulpbronnen voor de Haarden de la Meilleure onlinecontent te beheren;

 • om ons in staat te stellen om de Haarden de la Meilleure onlinecontent en onze producten en diensten te verbeteren en te optimaliseren;

 • om te reageren op uw verzoek of aanvraag, bijvoorbeeld door een brochure te sturen, de dichtstbijzijnde Haarden de la Meilleure verdeler te lokaliseren of een onderhoudsbeurt van uw Haarden te regelen;

 • om verdelers en -filialen op de hoogte te brengen van komende onderhoudsbeurten, testritten of andere afspraken met betrekking tot u of uw voertuig;

 • om contact met u op te nemen in verband met de twee laatstgenoemde doeleinden (rechtstreeks of via een onderneming van de Haarden de la Meilleure Group, een erkende Haarden de la Meilleure verdeler, een relevante partner of agent) per e-mail, sms of pushbericht;

 • om u te vragen om uw opinie te geven of deel te nemen aan enquêtes over onze voertuigen, producten en diensten;

 • om te begrijpen welke delen van de Haarden de la Meilleure onlinecontent populair zijn en het vaakst worden gebruikt, of welke delen er toe zijn aan een aanpassing of verbetering; en

 • om vragen en klachten van gebruikers te beantwoorden;

 • voor interne registratie.

 • Wanneer u uw toestemming heeft gegeven.

 • Bijvoorbeeld om u directmarketingmateriaal, zoals informatie over producten en diensten die interessant kunnen zijn voor u, te kunnen verstrekken per post, telefoon, e-mail en online. We geven u steeds de mogelijkheid om u af te melden voor direct marketing.

 • Wanneer dat nodig is voor de uitvoering van een contract dat Haarden de la Meilleure met u heeft afgesloten.

 • Bijvoorbeeld om online betalingen te vergemakkelijken en om producten en diensten te leveren.

 • Wanneer dat nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

 • Wanneer dat nodig is om de rechtmatige belangen en de wettelijke rechten van Haarden de la Meilleure te beschermen, indien uw gegevensbeschermingsrechten niet prevaleren op onze belangen en rechten.

  • Gegevensoverdracht binnen de Haarden de la Meilleure bedrijvengroep

  • Gegevensoverdracht naar erkende Haarden de la Meilleure verdelers en -herstellers

  • We delen uw persoonsgegevens met erkende Haarden de la Meilleure verdelers en -herstellers in de EER.

  • Gegevensoverdracht naar ondernemingen die diensten verlenen op grond van een contract

  • IT-hosting (huidige aanbieder: Adds2marketing);

  • IT-onderhoudsbedrijf (huidige aanbieder: Adds2marketing);

  • evenementen en databank met leads (huidige aanbieder: Adds2marketing);

  • e-mailcampagnes en communicatie (huidige aanbieder: Adds2marketing);

  • Google Analytics (huidige aanbieder: Google LLC);

  • professionele adviseurs en klachtenbeheer;

  • CRM-aanbieder en onderzoeken;

  • verzekeraar;

  • aanbieders van garantie-oplossingen);

  • tevredenheidsonderzoek van Haarden de la Meilleure

  • Gegevensoverdracht buiten de EER

bottom of page